Publicerad:

Hultsfred och Högsby kommuner har tecknat en avsiktsförklaring att flytta fastighetsförvaltningen ifrån ÖSK till respektive kommun

I samband med en översyn av Hultsfreds kommuns bolagsorganisation lyftes i november 2018 en fråga om att bryta ut Hultsfreds del av fastighetsavdelningen ifrån ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund). För att skapa jämvikt i ÖSK är parterna överens om att även Högsby kommuns del av fastighetsavdelningen ska brytas ut. Avsikten är att mottagare för respektive kommuns del av fastighetsavdelningen är kommunernas bostadsbolag. Idag har en avsiktsförklaring tecknats av de båda kommunerna.

Kommunerna har sedan 2011 bedrivit en framgångsrik samverkan i ÖSK. Parterna är överens om att samverkan i ÖSK ska fortsätta och om möjligt utvecklas ytterligare. En avsiktsförklaring om att lyfta ur fastighetsförvaltning ur ÖSK:s verksamhet har skrivits mellan Hultsfreds och Högsby kommuner. Avsiktsförklaringen är underskriven av de båda kommunalråden samt kommunstyrelsens vice ordförande i Högsby och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Hultsfred.

Parterna tecknar avsiktsförklaringen för att gemensamt samverka om och ta ansvar för genomförandet av denna organisationsförändring så att den leder till en positiv utveckling för såväl det gemensamma förbundet ÖSK, som för respektive bostadsbolag och enhet. Som en följd kommer även den del som rör markfrågor att lyftas ut ifrån ÖSK.

Fast egendom i form av mark och fastigheter ska fortfarande ägas av respektive part. Respektive bostadsbolag och enhet får ansvar för förvaltningen av marken och fastigheterna. Verksamhetslokaler som finns i fastigheterna upplåts med hyresrätt till verksamheten på ett liknande sätt som görs i dag.

All berörd personal ska erbjudas en fortsatt anställning.

ÖSK kommer som tidigare att hantera verksamheten inom renhållning, gata, park samt vatten och avlopp i Hultsfreds och Högsby kommuner.

Under förutsättning att alla berörda parter ger sitt godkännande så kommer ett införandeprojekt starta i januari och löpa fram till sommaren 2019. Detta för att under hösten 2019 påbörja en överföring av verksamheterna, för att slutligen vara fullt genomfört 1 januari 2020.

Om Hultsfreds avsikt
Avsikten för Hultsfreds del är att AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) ska hantera fastighetsskötseln av hela kommunkoncernens fastighetsförvaltning senast 1 januari 2020. Fastigheterna ska dock fortsätta ägas av respektive bolag precis som vanligt.

– Redan 2012 gjordes en extern utredning om tänkbara samarbetsområden för fastighetsförvaltning mellan ÖSK och ABHB. Utredaren menade då att det fanns möjliga samordningsvinster i form av bland annat mindre restid, beredskap och att gemensamt nyttja kompetens inom fastighetsområdet, säger Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfreds kommun.

Om Högsbys avsikt
Avsikten för Högsbys del är att Högsby Bostads AB (HBAB) ska hantera fastighetsskötseln av hela kommunkoncernens fastighetsförvaltning senast 1 januari 2020. Fastigheterna ska dock fortsätta ägas av kommunen precis som van-ligt.

– Att låta ÖSK förvalta Högsby kommuns och inte Hultsfreds kommuns fas-tigheter var inget bra alternativ. Nu får istället Högsby Bostads AB ett utökat ansvar. För Högsby kommuns del kommer Miljö- och Bygg att bli mottagare av markfrågor, säger Stihna Johansson Evertsson, kommunalråd i Högsby kommun.

Kontakt
Lars Rosander
Kommunalråd Hultsfreds kommun
0495-24 08 00

Stihna Johansson Evertsson
Kommunalråd
Högsby kommun
0491 – 291 01