Hotade och rödlistade arter

Växt- och djurarter i Sverige som riskerar att dö ut samlas i en rödlista. I rödlistan blir de bedömda och sedan kategoriserade utifrån sitt tillstånd. Därför använder man rödlistan som ett hjälpmedel för att göra prioriteringar inom naturvården. Här kan du se vilka hotade och rödlistade arter som finns i kommunen.

Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som granskar och bedömer Sveriges växt- och djurarter vilket sedan resulterar i en rödlista. Men det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som fastställer dem. Den senaste rödlistan fastställdes 2015.

Som grund för granskningen har Artdatabanken flera kriterier som tagits fram av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna finns för att kunna göra en objektiv bedömning av arternas risk att dö ut. När man tillämpar kriterierna på förhållandena i Sverige värderar de framför allt risken att arten ska försvinna från landet.

Vilka hotade och rödlistade arter finns i Hultsfred?

Här ser du exempel på hotade och rödlistade arter som finns i Hultsfred.

Däggdjur Utter NT
Fransfladdermus VU
Fåglar Backsvala NT
Mindre hackspett NT
Havsörn NT
Kärlväxter Slåttergubbe VU
Röd skogslilja VU
Ryl EN
Ask EN
Fältgentiana EN
Knärot NT
Klotgräs VU
Mosippa EN
Alm CR
Backsippa VU
Kräldjur Sandödla VU
Hasselsnok VU
Blötdjur Flodpärlmussla EN

Vilka kategorier finns och vad betyder förkortningen?

Här ser du vilka kategorier som finns och vad förkortningen betyder.

EX Extinct Utdöd
RE Regionally extinct Nationellt utdöd
CR Critically endangered Akut hotad
EN Endangered Starkt hotad
VU Vulnerable Sårbar
NT Near threatened Nära hotad
DD Data Deficient Kunskapsbrist
LC Least concern Livskraftig
NE Not evaluated Inte bedömd
(art som inte bedömts)
Na Not applicable Inte tillämplig
(art som inte är inhemsk)

De arter som bedöms vara nationellt utdöda (RE), akut hotade (CR), starkt hotade (EN), sårbara (VU) eller nära hotade (NT) samt arter som det råder kunskapsbrist om (DD) betecknas som rödlistade.

De arter som hamnar i kategorierna akut hotade (CR), starkt hotade (EN) eller sårbara (VU) betecknas också som hotade.

Arter som är livskraftiga (LC), inte har bedömts (NE) eller inte är tillämpliga (NA) är inte rödlistade men finns ändå med i bedömningen.