Handlingsplan för närvarohantering

Bild av blankett och penna för att fylla i närvaro

Om en elev i grundskolan eller grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.”
Utdrag ur Skollagen 7 kap. § 17:4

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Utdrag ut Skollagen 15 kap. § 16:2

PUFF kallas det förebyggande arbete som skolan bedriver för att minska den ogiltiga frånvaron.

PUFF-gruppen består av mentor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och vid behov rektor. Vi tycker att en fungerande skolsituation är viktig. I vårt uppsökande och förebyggande arbete ser vi uppföljning av elevens skolnärvaro som ett användbart instrument att upptäcka barn i riskzon.

Genom att individanpassa arbetet vill vi skapa en positiv utveckling. Helhetsperspektivet är viktigt och därför vill vi se till elevens hela situation; i skolan, hemma och på fritiden. Med vårdnadshavare som stöd och genom att använda positiva relationer och förebilder, vill vi bygga vidare på det som fungerar.