Publicerad: Uppdaterad: 2016-10-03 11:01

Gemensam inköpscentral för Hultsfred-, Högsby-, Oskarshamn-, Vimmerby- och Västerviks kommuner

Under två års tid har ett samarbete etablerats i upphandlingsfrågor mellan
länets fem nordliga kommuner (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred och Högsby). I samband med ändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) – som styr kommunernas inköpsverksamhet – har diskussioner förts om att inrätta en mer formaliserad inköpscentral.
Idag den 1 mars startar arbetet i den gemensamma Inköpscentralen som
Västerviks kommun har åtagit sig att vara värdkommun för.
Skälen till inrättande av inköpscentral är fler än ändringar med högre krav i LOU.
Personal med upphandlingskompetens är attraktiv på arbetsmarknaden och därmed
svår för små kommuner att rekrytera och behålla. Större volymer i upphandlingar
skapar möjligheter till effektivare arbete med högre kvalitet. Man ser också fördelar i
att samla flera kommuners beställarkompetens och för det lokala och regionala
näringslivet.
Västerviks kommuns upphandlingschef Ulla Öhrn kommer att leda inköpscetralens
arbete och hon säger så här:
– Det är verkligen roligt att få arbeta med frågor som är till nytta för kommunerna på flera sätt.
Samarbetet kommer att ge höjd kompetens, ökad rättssäkerheten och ökad effektivitet i upphandlingsarbetet. Vi kommer helt enkelt att göra bättre upphandlingar för samtliga deltagande kommuner som är med i den här satsningen.
Bland inköpscentralens arbetsuppgifter kan nämnas:
– Ta fram avtal för varor som köps i frekvent och i stora kvantiteter.
– Svara för specifika upphandlingar hos var och en av kommunerna.
– Handlägga större upphandlingar för samtliga kommuner som ingår i samarbetet.
– Utbilda och interninformera kring offentlig upphandling i samtliga kommuner.
– Utveckla och ansvara för en avtalsdatabas och ett digitalt upphandlingsstöd.
– Medverka när en andra konkurrensutsättning genomförs.
– Vid behov medverka när offertförfrågningar och andra former av
direktupphandlingar genomförs.
– Ta fram mallar och andra dokument som stöd.