Försäljning av tobak

Om du vill börja sälja tobak måste du ansöka om tillstånd. Det gäller även dig som tar över en verksamhet som säljer tobak. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigarrer, snus, rulltobak och piptobak.

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Till din ansökan måste du bland annat bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram och blanketten ”Bilaga till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd”. Du kan läsa mer om vad din ansökan ska innehålla i våra anvisningar.

Så handlägger vi din ansökan

När vi har fått in din ansökan prövar vi din ekonomiska och personliga lämplighet. Vi gör kreditupplysningar på ditt företag och på personer med nyckelbefattningar inom företaget. Vi skickar även remisser till Polismyndigheten och i vissa fall Tullverket. Remissvaren kan försvåra omständigheterna att få ett beviljat tillstånd. Det kan till exempel bero på begångna brott. När utredningen är klar får du ett svar från oss.

Ansökningstiden varierar beroende på ärendets art och när ansökan kommer in. Från det att ansökan är komplett har kommunen fyra månader på sig att handlägga ärendet. Ofta går handläggningen snabbare än så.

Avgifter

Vi tar ut en avgift på 6 183 kronor för att handlägga din ansökan om tobaksförsäljningstillstånd. Avgiften faktureras när du har skickat in ansökan.

Vi tar även ut en årlig avgift för den ordinarie tillsyn som vi utför i din verksamhet. Avgiften är 1 817 kronor.

Om vi måste utföra tillsyn utöver den ordinarie tillsynen får du betala 1 211 kronor per timme.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsynen över försäljningen av tobak. Vi besöker respektive försäljningsställe ungefär en gång per år. Vi kontrollerar bland annat:

  • Förvaring av tobak i lokalen samt lagerutrymmen.
  • Att tobaksprodukter är rätt märkta.
  • Skyltning i butiken och märkning på tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
  • Spårbarhet, det vill säga, att produkterna är inköpta lagligt och skattade för.
  • Åldersgränsen. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
  • Att du har ett godkänt egenkontrollprogram.
  • Vad de anställda har fått för information om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.

Egenkontroll

Du som säljer tobak måste utöva egenkontroll och ha ett egenkontrollprogram. 

Egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

För anmälan om tillståndshavares ändrade ägar- eller bolagsförhållanden tas en avgift enligt följande ut:

Byte av delägare/styrelse med 50% eller fler 6 183 kronor
Byte av delägare/styrelse med mindre än 50% 3 092 kronor

Om du slutar sälja tobak

Hör av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och informera oss om detta. När du har informerat oss upphör din skyldighet att betala den årliga tillsynsavgiften från och med kommande årsskifte.