Förkortningar, termer och begrepp

Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Arvode: Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Bifall: Samtycke, godkännande

Bordlägga: Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras

Dagordning: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; kallelse

Fråga: Fråga från fullmäktigeledamot till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar. Endast den tillfrågade och den som frågar får delta i diskussionen

Förtroendevald: Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning: Finns under varje nämnd och där arbetar tjänstemän som verkställer beslut

Hemställa: Att formellt begära något, ålderdomligt uttryck som används sällan i dag

Interpellation: Fråga som ställs i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska svar lämnas skriftligt.

Kallelse: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Kungörelse: Tidigare fullmäktiges motsvarighet till kallelse

Mandat: Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i fullmäktige

Motion: Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i fullmäktige

Presidium: En ordförande och en eller flera vice ordförande

Propositionsordning: En uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning

Protokoll: Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde

Remiss: Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Reservation: Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Tjänsteskrivelse: Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen

Votering: Omröstning – begärs innan beslut fattas

Yrka: Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på vissa sätt

  • Formellt yrkande: Bordläggning eller återremiss
  • Materiellt yrkande: Beredningsorganets förslag, nya yrkanden, avslagsyrkanden, tilläggsyrkanden

Återremiss: Beslut att sända tillbaka ett ärendeför fortsatt beredning

Äska: Begära, anhålla om, ansöka om. Ålderdomligt begrepp, används sällan i dag