Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel

Kommunen har förskrivet regler vad som gäller när man nyttjar allmän platsmark för olika ändamål som t.ex. torghandel.

Reglerna återfinns i Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. Det framgår bland annat vilka platser, tider och hur en ansökan går till. Kostnaden för att nyttja denna mark beslutas i en taxa årligen av kommunfullmäktige.

Om man bryter mot dessa regler kan man utöver polisanmälan och penningböter bli debiterad en avgift av kommunen. Därför är det väldigt viktigt att man kontrollerar vilka tillstånd som krävs enligt föreskrifterna.