Folkhälsa

Gravid kvinna och en man, de omfamnar varandra och de står framför ett vetefältGravid kvinna och en man.Foto: Pixabay

Kommuninnevånarnas hälsa är en viktig resurs och den är avgörande för kommunens utveckling. Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd från sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter. Det är detta som är folkhälsa eller ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” som folkhälsopolitikens övergripande mål lyder. Det är också här vi hittar skillnad mellan hälsa och folkhälsa. Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Hultsfreds kommun bygger på bred samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar, Region Kalmar län, lokala studieförbund, pensionärsföreningar med flera.

Mål för folkhälsoarbete

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 8 målområden

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

De mål som Hultsfreds kommun har valt att prioritera är:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel