Ersättare och deras tjänstgöring

Ersättarna kallas till nämndens sammanträden på samma sätt som nämndens ledamöter.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare inträtt i hans/hennes ställe. En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får inte under samma dag återgå att tjänstgöra vid sammanträdet.

För en frånvarande ledamot tjänstgör i första hand en ersättare från ledamotens egen partigrupp. I andra hand tjänstgör en ersättare från annan partigrupp, allt enligt den ordning som fullmäktige bestämt. Om en ersättare från den frånvarande ledamotens egen partigrupp kommer under pågående sammanträde, får han eller hon tjänstgöra istället för den ersättare från annan partigrupp som kan ha satts in. En tjänstgörande ersättare ersätts dock aldrig av ersättare från samma partigrupp som kommit senare, även om denne står före den redan tjänstgörande i ersättarnas tjänstgöringsordning.

Inträde får inte ske under behandling av ett ärende, utan när ett ärende avslutats och innan nästa tas upp. I fullmäktige bestämmer ordföranden om en ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde.

En ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt vid sammanträdet och får delta i överläggningar, men kan inte komma med förslag, delta i beslut i ärende eller få sin mening antecknad till protokollet.