Elevhälsan i förskolan

Skollagens krav om elevhälsa gäller inte för förskolan. Det medicinska ansvaret för barn i förskoleåldern ligger hos barnhälsovårdsmottagningarna (BHV). I skollagen står det ändå tydligt att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Dessa behov kan till exempel vara fysiska eller psykiska, barnet ska alltid få det stöd som behovet kräver. Barn- och utbildningsnämnden har avsatt resurser för tal- och specialpedagogiska insatser i förskolan för att möta detta krav.

Tal- och språkpedagog Annika Svensson är kopplad till förskolorna samt specialpedagogerna Ines Leiding och Karin Tunek