Information om elevhälsa

Bild av två händer som håller i varandra, ett barn och en vuxenElevhälsa

I skolan ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Skolan har ett ansvar för att skapa en bra miljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Skolans mer generellt inriktade arbetsuppgifter, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö, arbete mot kränkande behandling, undervisning mot tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsfrågor.

Elevhälsans fokus ska inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Det förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och skolans övriga personal, samt att en god samverkan med övrig hälso- och sjukvård och socialtjänst är etablerad.

Skollagens krav om elevhälsa omfattar inte förskolan. Det medicinska ansvaret för barn i förskoleåldern ligger hos barnhälsovårdsmottagningarna (BHV). I skollagen beskrivs dock tydligt att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  Barn- och utbildningsnämnden har därför avsatt resurser för tal- och specialpedagogiska insatser i förskolan.