Ekonomiskt stöd

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Är du i en ekonomiskt tuff situation kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Tidigare kallades stödet socialbidrag.

Kommunen har det yttersta ansvaret för dig som bor eller vistas i kommunen och att du får det stöd och den hjälp du behöver.

För vilka kostnader kan jag få ekonomiskt bistånd?

Försörjningsstödet ska räcka till

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift.

Dessa kostnader ingår i en så kallad riksnorm som regeringen fastställer varje år för hela landet. Regeringen beslutar hur stort bidrag som olika hushåll kan få enligt riksnormen. Om det finns särskilda skäl får också socialtjänsten beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • läkare och medicin
 • barnomsorg och fackföreningsavgift

För dessa kostnader finns ingen fastställd riksnorm utan socialtjänsten måste göra en utredning om dina individuella kostnader och behov. Kostnadsläget i den kommun du bor i vägs också in i bedömningen.

Du kan söka ekonomiskt stöd för andra kostnader såsom läkarvård, tandvård, glasögon, och begravningskostnader. Du måste kunna styrka dessa kostnader.

Vad krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd?

Det ställs vissa krav på dig som ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetsför är du skyldig att söka arbete. Tackar du nej till erbjudet arbete eller andra insatser som Arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder dig, kan du inte räkna med att få ekonomiskt bistånd till din försörjning.

Har du pengar på banken eller andra tillgångar är du skyldig att använda dom till din försörjning innan du har rätt till försörjningsstöd.

Om du är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska detta styrkas med ett läkarintyg. Dessutom måste du följa den rehabiliteringsplan som upprättats med din läkare.

Exempel på inkomster som du måste uppvisa är

 • lön
 • sjukpenning
 • sjukersättning
 • underhållsstöd
 • barnbidrag, inklusive flerbarnstillägg
 • skatteåterbäring
 • A-kassa
 • Alfa-kassa
 • bostadsbidrag

Samtycke till kontroll av dina uppgifter

För att kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd måste handläggaren samla in vissa uppgifter om din ekonomi. Till exempel från bilregistret, Skatteverket och Bolagsverket. Andra kontakter får endast tas med ditt samtycke. All personal har tystnadsplikt.

Oriktiga uppgifter

Om du lämnar ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Socialtjänsten kan också göra en polisanmälan om det finns misstanke om att du lämnat oriktiga uppgifter.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Första gången du behöver komma i kontakt med socialförvaltningen om försörjningsstöd ringer du kommunens växel på telefon 0495 – 24 00 00. Du blir då kopplad till en socialsekreterare för att boka en tid. Besöket är avgiftsfritt.

I samband med att du bokar en tid får du mer information om försörjningsstöd och hur vi hanterar din ansökan. Väntetiden är som längst två veckor. Om ansökan är komplett får du svar inom en vecka.

Innan vi tar beslut måste vi göra kontroller hos Försäkringskassan, a-kassan, Skatteverket med flera. I samband med att du gör din ansökan ger du oss tillåtelse att göra kontroller. Då är det oundvikligt att namn och personnummer lämnas ut.

Så här handlägger vi din ansökan

Vid bedömningen av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågeställningar:

 1. Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
 2. Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
 3. Är dina kostnader skäliga?
 4. Finns det några särskilda skäl?

När ansökan har kommit in tittar vi först på om vi har tillgång till alla handlingar som krävs för att kunna fatta beslut. Om något underlag saknas skickar vi en begäran om att få in kompletteringar och anger när vi senast behöver dem.

När kompletteringarna har kommit in gör vi en bedömning och skickar beslutet tillsammans med en ekonomisk beräkning. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till sökandens bankkonto.

Ansökan ska göras en gång i månaden via brev eller vid ett personligt besök hos handläggaren.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Vi skickar alltid ut information om hur man överklagar. Din socialsekreterare kan också hjälpa till.

Synpunkter

Ibland kan det kännas obehagligt att framföra synpunkter och klagomål. Men att kritiken kommer fram är viktig för oss. För att vi ska kunna bli bättre behöver vi dina synpunkter.

Alla synpunkter dokumenteras och registreras. Om du uppgivit namn och adress tar vi kontakt med dig inom 14 dagar för att bekräfta att vi tagit emot din synpunkt och tala om hur ärendet kommer att hanteras. Blankett finns att hämta i kommunhusets reception eller via denna länk: www.hultsfred.se/synpunkt