Detaljplan för Träförädlingen 10, med flera, Vartaområdet

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träförädlingen 10, med flera, Vartaområdet. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området.

En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Avsikten är att differentiera gång- och cykeltrafik, personbilstrafik och tung trafik. Detaljplanen ger plats för nya lösningar för dagvattenhanteringen, bland annat genom att möjliggöra för öppna dagvattendiken och så kallade ”rain gardens”.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 25 september – 17 oktober. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.