Detaljplan för Sänkan 4 och del av Hultsfred 3:1

Flygfoto över planområdet för Sänkan 4.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Sänkan 4 och del av Hultsfred 3:1 den 16 november 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 22 december 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Hultsfred.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder på kvarteret Sänkan i centrala Hultsfred. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning.