Detaljplan för “Handelsområde Målilla”

Dp Målilla Handelsområde Illustration samråd Detaljplan Målilla Handelsområde Illustration samråd

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, den 23 februari 2015. Detaljplanen vann laga kraft den 20 mars 2015.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Målilla, i direkt anslutning till rondellen i korsningen mellan väg 23/34 och Vetlandavägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt handelsområde vid den nya rondellen i Målilla. Förutom handel föreslås även kontor och lättare industri att tillåtas.