Detaljplan för Målilla 3:24 och 3:28, Målilla handelsområde

Flygfoto Målilla handelsområde

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för Målilla 3:24 och 3:28 den 20 juni 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 20 juli 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger väster om Målilla rondellen, söder om riksväg 23/47 och norr om biogasmacken vid Vetlandavägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en parkering.