Detaljplan för Hornblåsaren 5 med flera

Planområde för Hornblåsaren 5 med flera

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Hornblåsaren 5 med flera den 7 februari 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 9 mars 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i korsningen Östra Långgatan och Regementsvägen. Cirka 1,5 kilometer från Hultsfreds centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen allmän platsmark med gata och park till kvartersmark för bostad samt ta bort planbestämmelsen prickmark mellan fastighetsgränserna. Ändringen stämmer bättre överens med nuvarande användning och möjliggör för komplementbebyggelse.