Detaljplan för del av Magistern 3, Virserum

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för del av fastigheten Magistern 3 i Virserum. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och att säkerställa dagvattenhanteringen inom planområdet.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 700 meter söder om Virserums centrum och kyrka. Området begränsas i norr av skolområdet och ansluter i öster till ett befintligt villaområde. Cirka 70 meter väster om området finns Virserumssjön där strandlinjen är bebyggd med fritidshus.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 december 2019. Men länsstyrelsen beslutade att överpröva planen och senare att upphäva den i sin helhet. Därför finns nu ett nytt förslag på detaljplan för del av Magistern 3. Plankartan har kompletterats med bestämmelser så att dagvattnets omhändertagande kan säkerställas. I övrigt har inga ändringar gjorts på tidigare upprättad detaljplan för området.

Förslaget var ute på samråd 14 februari – 28 februari. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige antar den.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.