Publicerad:

Det betyder allt för oss att våra äldre upplever en allt högre kvalitet i äldreomsorgen

Årets resultat i den rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har för Hultsfreds del förbättrats inom de flesta områden, både jämfört med föregående år och jämfört med länet och landet.
Frågan om personalens bemötande får högst resultat inom både hemtjänst och särskilt boende, och hela 99 respektive 98 procent är nöjda.

Undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” handlar om de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Inom hemtjänsten är 99 procent nöjda med personalens bemötande, mot föregående års 95 procent. Det är den fråga inom hemtjänsten som har flest andel positiva svar.

– Vi gläds över att andelen positiva svar både inom hemtjänst och särskilt boende har ökat inom de flesta områdena både i jämförelse med oss själva och i jämförelse med länet och riket, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

I övrigt får frågor om personalen tar hänsyn till den enskildes egna åsikter och önskemål samt om personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt ett högt betyg med 94 respektive 93 procent positiva svar inom hemtjänsten. 92 procent upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Andelen
positiva svar gällande bemötande är 98 procent, en förbättring jämfört med föregående år. Trygghet och att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål är två andra områden som upplevs positivt av den enskilde.

Hultsfreds kommun hade en svarsfrekvens på drygt 65 procent i hemtjänsten och 56 procent inom särskilt boende.
– Vi är tacksamma för att så många svarar, då ett högt antal svar ger oss ett bättre underlag för att utveckla vår verksamhet, säger Ann-Gret Sillén.

Vissa punkter behöver utvecklas mer inom både hemtjänst och särskilt boende.
– Vi behöver bli bättre på att den enskilde ska kunna påverka vilken tid man får hjälp, och arbeta mer med att en stor andel av våra äldre svarar att de ibland besväras av ensamhet, säger Ann-Gret Sillén.

Verksamheterna inom både hemtjänst och särskilt boende har nu uppdraget att utifrån resultatet uppdatera de handlingsplaner som finns gällande utvecklingsarbete med fokus på att bli ännu bättre 2021.