Dagvatten

VattenpölFoto: Pixabay

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från exempelvis hustak, gator och parkeringsplatser. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag, sjöar och vårt grundvatten.

I bebyggda områden med asfalterad mark, takytor och andra hårdgjorda ytor, kan inte vattnet tränga igenom det översta marklagret. Vattnet rinner istället snabbt av på markytan där det riskerar att förorenas av oönskade ämnen.

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor. Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon och ogräsbekämpning. Dessa kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor kan bidra till övergödning, vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda till problem. Det är viktigt att ha beredskap för att tillfälligt ta emot stora mängder nederbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvattnet renas innan det når våra sjöar och vattendrag.