Byggnadsminnen och K-märkning i Hultsfreds kommun

Smalspåret

I Hultsfreds kommun finns fyra så kallade byggnadsminnen.
Fröreda Storegård
storegard
byggnadsminnesförklarad 1985

Smalspårsjärnvägen mellan Totebo, Hultsfred och Virserum
anga2Smalspåret som sommartid går mellan Västervik och Hultsfred
Byggnadsminnesförklarad 1999 och 2005

Hultsfreds järnvägsstation
IMG 0035
Byggnadsminnesförklarad 2004

Virserums stationshus och godsmagasin
Virserums stationshus flygbild
Byggnadsminnesförklarat 2005

Byggnadsminnen ingår i det allmänt använda ordet “K-märkt” som är ett samlingsbegrepp för flera olika skydd som finns i bland annat Kulturminneslagen och Plan- och bygglagen. Lagarna skyddar byggnadsminnen från att rivas eller på något sätt förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar. För att något ska kunna få kallas för byggnadsminne ska det vara en “särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller miljö”. Vem som helst kan lämna in förslag på vad som ska bli byggnadsminne. Förslaget lämnar man till Länsstyrelsen som sedan tar ett beslut om detta. Det finns över två tusen byggnadsminnen i Sverige i dag.

Andra typer av K-märkning är

  • Kulturreservat. Att klassa något som kulturreservat innebär att hela områden skyddas och vårdas på grund av sina höga natur- och kulturmiljövärden. Det betyder att både byggnader, anläggningar, lämningar och marker kan skyddas, men även verksamhet, kunskap och traditioner. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer vad som kan bli ett kulturreservat. Ett kulturreservat skyddas bland annat genom Miljöbalken.
  • Q-märkning. Med q-märkning skyddas byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kommunen bestämmer vad som ska skyddas enligt Plan- och bygglagen. Här hittar du mer information om plan och bygglagen:
    https://www.hultsfred.se/artikel/kort-om-plan-och-bygglagen-pbl/