Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, om eller till behöver du ansöka om bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till, steg för steg.

Ansökningsprocessen

Du skickar in ansökan om bygglov

Du ansöker om bygglov genom att fylla i blanketten “Ansökan om lov och anmälan”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med de handlingar som din ansökan kräver.

Vilka handlingar du behöver bifoga kan du läsa om på vår sida om bygglov och blanketten för ansökan.

Information om bygglov.

Vi tar emot din ansökan som registreras och får ett diarienummer

När din ansökan kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen registrerar vi din ansökan. Den får också ett diarienummer. Vi skickar sedan en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Du får bekräftelsen via post eller e-post.

Vi bedömer din ansökan

Vid ärendegenomgången bedömer vi ditt ärende för att se om kompletteringar krävs. Saknar vi uppgifter kontaktar vi dig och du får möjlighet att komplettera din ansökan.

Vi handlägger din ansökan

När din ansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen tio veckor på oss ta fram ett beslut om lov till dig. Vi bedömer ärendet utifrån aktuella planbestämmelser, eventuella skydd och riksintressen samt efter de lagkrav som finns för din ansökan. Om det behövs skickar vi remisser till grannar samt berörda myndigheter och organisationer som skulle kunna ha något att invända mot just ditt ärende. Vi kan även göra fältbesök.

Du får beslut om bygglov

Inom tio veckor från att din ansökan är komplett ska du få beslut om bygglov. Oftast är det våra handläggare som fattar beslut om bygglov men vissa ärenden beslutas av miljö- och byggnadsnämnden vid deras sammanträden.

Om din ansökan blir beviljad publicerar vi beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar

Vi skickar också en kungörelse om beslutet till berörda grannar. Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det betyder att man inte längre kan överklaga beslutet. Ditt bygglov är giltigt i fem år från beslutets datum om du har påbörjat arbetet inom två år.

Om din ansökan får avslag har du möjlighet att överklaga beslutet. Mer information om hur du överklagar får du med beslutet.

Byggprocessen

När beslutet har vunnit laga kraft startar själva byggprocessen. Den består av tre delar: före byggstart, under byggtiden och när det är färdigbyggt.

Före byggstart: Startbesked och eventuellt tekniskt samråd

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. Om ärendet är komplett för startbesked så får du startbeskedet samtidigt som bygglovet. Mer komplicerade ärenden kräver även ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Du blir informerad om just ditt ärende kräver tekniskt samråd eller inte. Exempel på ärenden som inte kräver tekniskt samråd är garage, carport, förråd, altan, inglasning och andra mindre åtgärder.

Vid ett tekniskt samråd deltar byggherren, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi går igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. När underlagen är tillräckliga fastställer vi kontrollplanen och meddelar ett startbesked.

Under byggtiden: Eventuellt arbetsplatsbesök

Om det har varit ett tekniskt samråd så kommer en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen även att besöka arbetsplatsen minst en gång. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar vi att kontrollplanen och lovet följs. Vi kollar även att kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten och att inget strider mot byggreglerna.

När det är färdigbyggt: Slutbesked och eventuellt slutsamråd

Innan du får börja använda det du har sökt bygglov för eller anmält om måste du enligt plan- och bygglagen få ett slutbesked. I startbeskedet som du har fått hemskickat står det vilka handlingar du ska lämna in till miljö- och byggnadsförvaltningen för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked.

Vid större projekt krävs även ett slutsamråd. Ni bokar tid för slutsamråd med den handläggare som ni har haft för ärendet. Vid slutsamrådet deltar byggherren, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen samt övriga som bör vara med. Vi går igenom byggnationen och kontrollplanen för att se om slutbesked kan ges.