Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, om eller till behöver du ansöka om bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till, steg för steg.

1. Planera och förbered

Börja med att ta reda på om du behöver bygglov för ditt projekt. Om ditt projekt kräver bygglov behöver du också ta reda på vilka ritningar och handlingar du ska lämna in. För de flesta större projekt behöver du även anlita en kontrollansvarig.

I vår bygglovsguide finns information om vanliga åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. I bygglovsguiden ser du också vilka handlingar och uppgifter du ska lämna in tillsammans med din ansökan.

Vill du prata med en bygglovshandläggare om ditt projekt så kan du boka ett telefonmöte.

2. Skicka in din ansökan

Fyll i blanketten “Ansökan om lov och anmälan” och skicka den tillsammans med övriga handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan du vill börja med ditt projekt.

3. Vi registrerar din ansökan och bedömer om den är komplett

Vi registrerar din ansökan och skickar en bekräftelse till dig.

Vi går sedan igenom ditt ärende för att bedöma om det är komplett eller om du behöver lämna in fler handlingar. Om vi saknar uppgifter får du möjlighet att komplettera ditt ärende. Vi hör av oss när vi är klara med vår bedömning. Vi börjar handlägga ditt ärende när det är komplett.

4. Vi handläggare ditt ärende

När vi handlägger ditt ärende så kollar vi bland annat om ansökan följer aktuella planbestämmelser och lagkrav. Om det behövs skickar vi även en remiss till grannar, berörda myndigheter och organisationer. Vi kan också göra fältbesök.

Hur lång tid det tar för oss att handlägga ditt ärende beror på vad det är för typ av ärende. När du ansöker om bygglov ska du få beslut om bygglov inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan vi förlänga tiden med ytterligare tio veckor.

5. Du får beslut om bygglov

När vi har tagit ett beslut i ditt ärende skickar vi beslutet till dig. Oftast är det en handläggare som fattar beslut om bygglov men vissa ärenden beslutas av miljö- och byggnadsnämnden vid deras sammanträden.

Om vi beviljar din ansökan så publicerar vi en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen publiceras två arbetsdagar efter beslutsdatum. Vi informerar även berörda grannar om beslutet.

Om ingen överklagar så vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter publicering av kungörelsen. Det betyder att man inte längre kan överklaga beslutet.

Ditt bygglov är giltigt i fem år från beslutsdatum om du har påbörjar arbetet inom två år. Tänk på att du även måste få startbesked innan du får börja bygga.

Om vi avslår din ansökan om bygglov har du möjlighet att överklaga vårt beslut. Du får information om hur du överklagar tillsammans med ditt beslut.

6. Startbesked och tekniskt samråd

Du måste få startbesked innan du får börja bygga. Det räcker alltså inte med att få bygglov. Vid mindre projekt får du startbesked samtidigt som beslut om bygglov. Det kan till exempel vara:

 • garage
 • carport
 • förråd
 • altan
 • inglasning
 • och andra mindre åtgärder

I mer komplicerade ärenden får du beslut om startbesked efter ett tekniskt samråd. Du får information om just ditt ärende kräver tekniskt samråd eller inte. I så fall skickar vi en kallelse till dig.

Vid ett tekniskt samråd deltar byggherren, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör. Vi går igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. När underlagen är tillräckliga fastställer vi kontrollplanen och beslutar om startbesked.

I startbeskedet finns information om:

 • vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig
 • om det behövs särskilda villkor för att påbörja arbetet
 • vilka handlingar du behöver lämna in inför slutbesked
 • eventuella tillstånd som du måste ha från andra myndigheter

Du kan behöva färdigställandeskydd

Om du anlitar ett företag för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskydd är ett krav för att du ska kunna få startbesked i de fall ett sådant skydd krävs.

Färdigställandeskydd (Boverket)

7. Arbetsplatsbesök

Vid större projekt ska en byggnadsinspektör besöka arbetsplatsen minst en gång. Under besöket kontrollerar vi att:

 • du följer kontrollplanen och lovet
 • kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten
 • inget strider mot byggreglerna

Du får information om just ditt projekt kräver ett eller flera arbetsplatsbesök.

8. Slutbesked och slutsamråd

När arbetet är klart måste du få slutbesked innan du får börja använda det du har fått startbesked för. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Vid större projekt krävs även slutsamråd innan du kan få slutbesked. Du hör av dig till oss för att boka tid för slutsamråd. På slutsamrådet deltar byggherren, kontrollansvarig, en byggnadsinspektör och övriga som bör vara med. Vi går igenom byggnationen och kontrollplanen för att se om du kan få slutbesked.