Mål och budget 2015 i korthet

Kommunens intäkter 2015

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 887,7 miljoner kronor 2015, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 519,5 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 241,2 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 21,7 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 4,0 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 126,9 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor Procent
Kommunalskatt 419,5 58
Utjämningsbidrag m.m. 241,2 27
Fastighetsavgift 21,7 2
Finansiella intäkter 4,0
Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter 126,9 14

Driftkostnader per verksamhet 2015

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 879,0 miljoner kronor för 2015.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 268,6 mnkr) och socialnämnden (cirka 332,9 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 127,2 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 42,0 mnkr. Räddningstjänsten står för 16,1 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 22,5 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 6,3 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 34 % för grundskola (91,8 mnkr)
• 26 % för gymnasieskola (71,9 mnkr)
• 25 % för förskola – fritidshem (67,7 mnkr)
• 15 % för övriga (37,2 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 54 % för vård och omsorg om äldre (179,6 mnkr)
• 15 % för individ- och familjeomsorg (49,6 mnkr)
• 2 % för övriga (8,5 mnkr)
• 29 % för omsorgen om personer med funktionshinder (95,2 mnkr)

Investeringar 2015

Enligt budget 2015 beräknas investeringarna till 37,9 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ombyggnad av äldreboende (anpassning till nya normer), energieffektivisering och åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.