Brandfarlig vara

Brandfarlig varaTända tändstickor

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på mängd och typ av brandfarlig vara. Mängden är inte förbrukad mängd utan hur mycket som du hanterar eller lagrar som mest vid något tillfälle. Nedan ser du vilka gränsvärden som finns. Tänk på att när du överskrider gränsvärdet för en vara så måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Gäller det en verksamhet är det den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren.

Mängder brandfarlig vara som man får hantera utan tillstånd (värdena är angivna i liter)

Hantering Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till 100 °C (1)
Yrkesmässig (2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus (3): 60

100 100 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus 250 500 500 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus (4) 1 000 3 000 3 000 50 000
Icke yrkesmässig hantering (5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100 100 10 000
 1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.
 2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.
 3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
 4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
 5. Detta omfattar endast privat hantering

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in:

 • Situationsplan
 • Byggnadsritning
 • Anmälan av föreståndare av brandfarlig vara
 • Anmälan av personer med betydande inflytande
 • Riskutredning
 • och ibland klassningsplan

Anmälan av föreståndare

När du ansöker om tillstånd ska du skicka in en anmälan om föreståndare till tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) innan anläggningen tas i drift. Om du utser en ny föreståndare ska även detta anmälas till räddningstjänsten.

Anmälan av personer med betydande inflytande

Om den som ansöker om tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av de personer som har betydande inflytande över verksamheten. Du anmäler vilka personer som har betydande inflytande i samband med din ansökan om tillstånd. Personer med betydande inflytande är till exempel VD, styrelseledamöter och bolagsmän.

Om det sker förändringar så måste du anmäla detta. Det kan till exempel vara att någon av de anmälda personerna byts ut eller att det tillkommer en ny person med betydande inflytande över verksamheten.

Ansöka om nytt tillstånd

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får endast fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om den nya tillståndsansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.