Brandfarlig vara

Brandfarlig varaTända tändstickor

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på mängd och typ av brandfarlig vara. Mängden är inte förbrukad mängd utan hur mycket som du hanterar eller lagrar som mest vid något tillfälle. Nedan ser du vilka gränsvärden som finns. Tänk på att när du överskrider gränsvärdet för en vara så måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Gäller det en verksamhet är det den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren.

Mängder brandfarlig vara som man får hantera utan tillstånd (värdena är angivna i liter)

HanteringBrandfarliga gaserExtremt brandfarliga eller brandfarliga aerosolerBrandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till 100 °C (1)
Yrkesmässig (2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus (3): 60

10010010 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus25050050010 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus (4)1 0003 0003 00050 000
Icke yrkesmässig hantering (5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

10010010 000
  1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.
  2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.
  3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
  4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
  5. Detta omfattar endast privat hantering

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in:

  • Situationsplan
  • Byggnadsritning
  • Anmälan om föreståndare av brandfarlig vara
  • Riskutredning
  • och ibland klassningsplan.

Verksamheten ska också skicka in en anmälan om föreståndare till tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) innan anläggningen tas i drift. Om ni utser en ny föreståndare ska även detta anmälas till räddningstjänsten.

Avgift

Vi tar ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan för att handlägga ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.