Bisysslor

Som anställd hos kommunen  får du intha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. En bisyssla är att anse som förtroendeskadlig om den rubbar förtroendet för din opartiskhet i ditt arbete, samt om bisysslan skadar myndighetens anseende.

Du som anställd är skyldig att meddela arbetsgivaren om du har en bisyssla. Du fyller då i blanketten nedan och lämnar till närmaste arbetsledare. Skulle en bisyssla vara oförenlig med bestämmelserna i 7 § LOA och arbetsgivaren anser att den måste upphöra är arbetsgivaren skyldig att skriftligen och med motivering meddela dig om detta.

Följande rutiner gäller avseende bisysslor:

  • Blankett för anmälan av bisyssla
  • Uppmärksamma bisysslor vid introduktion och medarbetarsamtal
  • Checklista för bedömning av bisysslan
  • Kommungemensam sökning i bolagsregistret vart tredje år

Anmälan av bisyssla
Anmälan av bisyssla ska göras på blanketten Anmälan av bisyssla. Den kan användas vid både introduktion, medarbetarsamtal eller fortlöpande. Blanketten lämnas till närmaste chef.

Uppmärksamma bisyssla i rutinerna för introduktion och medarbetarsamtal
Frågan om bisyssla ska tas upp under introduktionen som nyanställd men även löpande under medarbetarsamtalen. Dokumentationen ska finnas i personens akt.

Checklista för bedömning av bisysslan
En checklista för bedömning av bisysslan har tagits fram. Syftet med checklistan är att den ska kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när bedömning ska göras om en bisyssla är förtroendeskadlig.

Huruvida arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet att informera dig om förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor påverkar inte arbetsgivarens möjlighet att fatta beslut om att din bisyssla måste upphöra.

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan:

  • inverka hindrande för arbetsuppgifterna.
  • innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal.