Bidragsregler för föreningar 2024

football-452569Spark på fotboll

Bidragsregler för  föreningar inom kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

Allmänna regler

 • Bidragen är till för att stötta Hultsfred kommuns ideella föreningar.
 • Bidragsgodkända föreningar ska ha en verksamhet för ungdomar, pensionärer, funktionshindrade eller en förening som bedriver kulturverksamhet.
 • Föreningen bör vara medlem i en riksorganisation om sådan finns.
 • Föreningen ska ha minst 10 aktiviteter per år inom sitt verksamhetsområde och bedriva huvuddelen av verksamheten inom kommunen.
 • Föreningen ska vara uppbyggd enligt grundläggande värderingar, som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde. Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.     Den ska arbeta för att stimulera mångfald och en jämlikhet mellan ungdomsgrupper, lika väl som jämställdhet mellan könen.
 • Föreningen ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer. Av föreningens stadgar ska det framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta.
 • Det ska inom föreningen arbetas för att skapa en rök-, alkohol och drogfri miljö runt sina aktiviteter. Ledarna och andra vuxna inom föreningen ska vara goda förebilder för de unga. En drogpolicy ska finnas i varje förening.
 •  Föreningen ska medverka vid de föreningsträffar som anordnas av kommunen.

Medlemskap

För att bli beviljad bidrag så gäller följande:

 • Ungdomsförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 4 – 25 år
 • Pensionärsförening ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer
 • Handikappförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 4 år och har ett funktionshinder
 • Kulturförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 4 år – ….
 • Som medlem ska man finnas med i medlemsregistret och betalat sin medlemsavgift.
 • Man ska även vara aktiv i föreningens verksamhet.
 • Ett medlemskap kan inte vara tillfälligt, som exempelvis en bingo, dans eller supportmedlem.
 • Skolidrottsföreningar, får endast aktivitetsbidrag. Övriga föreningar som kopplas till skolverksamheten kan inte erhålla några bidrag från förvaltningen.

Ansökan

 • Ansökningar om bidrag lämnas till kultur- och fritidskontoret. Blanketter finns att hämta på vår hemsida eller på kontoret. Har du frågor eller behöver ha hjälp, då är du välkommen att kontakta oss.
 • Har vi bidragsgodkänt er förening, då kan du göra ansökan digitalt via kommunens hemsida. Det krävs lösenord för detta, kontakta oss via e-postadressen kultur.fritid@hultsfred.se
 • Bidrag betalas enbart ut till föreningens bankkonto, plus- eller bankgiro. Endast ett konto kan anges.

Granskning

En förening som beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina handlingar på ett sådant sätt som kultur- och fritidsförvaltningen bestämt.

Särskild prövning

 • Undantag från reglerna kan tillåtas efter att en prövning har gjorts av förvaltningen.
 • De som inte uppfyller kraven kan eventuellt få ett årligt bidrag som är 1 248 kronor för samhällsnyttiga insatser, beroende på föreningens verksamhet.

Bidrag till nystartad förening

En nystartad förening kan första verksamhetsåret få 1 083 kronor i startbidrag.

Ett årligt grundbidrag

Grundbidrag söks varje år efter föreningens årsmöte. Tillsammans med ansökan ska det lämnas en verksamhetsberättelse, ekonomisk resultat-och balansräkning samt en revisionsberättelse över föregående års verksamhet. En arbetsplan för det föreningen planerar att göra under verksamhetsåret ska också lämnas. Bidraget är 1 352 kronor.

 • Ansökan ska vara lämnat till kultur-och fritidskontoret senast 1 månad efter årsmötet.
 • Det är viktigt att varje bidragsbeviljad förening lämnar in ansökan, eftersom den ligger till grund för att föreningen ska få andra föreningsbidrag exempelvis lokalbidrag.

Samhällsförening

Kommunens samhällsföreningar får ett årligt bidrag med 3 650 kronor

Försvarsorganisationer

Försvarsorganisationer som till exempel Röda korset och Hemvärn får som enda bidrag, ersättning för sina lokalkostnader.

Bidrag för lokaler

Beviljas med 50 procentav de hyror som föreningen har för de lokaler som hyrs av kultur-och fritidsförvaltningen. Bidraget gäller även för hyra av lokal i Skeppet i Målilla, Vena bygdegård, Silverdalens Folkets hus och Ordenshuset i Virserum.

För övriga lokaler kan förening få 40 procent av lokalkostnaderna, max 5 000 kr.

En förening som äger sin lokal ska fylla i blanketten ”Driftskostnader föreningsägda lokaler” och skicka in den till oss. Utgifter för driften av en lokal, till exempel el, vatten, sophämtning eller försäkringskostnader, ska kunna ses i föreningens bokföring.

Inkomster för uthyrning av lokal dras av ifrån kostnaderna för lokalen.

Tänker ni köpa eller hyra en lokal, kontakta oss först innan ni skriver på ett avtal om det är så att ni vill ansöka om bidrag för den. Vi tar oss rätten att pröva anskaffandet av lokalen samt kostnaden. Man ska i första hand försöka att samarbete mellan olika föreningar om lokaler.

Vi behöver spara och behandla föreningens personuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är till för att kunna hålla föreningsregistret aktuellt. Detta för att föreningen inte ska missa någon information från förvaltningen. Registret finns även på kommunens hemsida, föreningens kontaktuppgifter läggs ut efter skriftligt godkännande av berörda personer.

Bidrag för aktiviteter

Bidraget är 55 kronor för en redovisad och av oss godkänd aktivitet.

 • För att få en aktivitet godkänd så ska man vara minst 5 deltagare i åldrarna 4 -20 år.
 • Undantag från åldersregeln görs för bidragsberättigade handikappföreningar och pensionärsföreningar.
 • Om verksamhet är exempelvis tennis eller bordtennis så kan färre deltagare godtas.
 • Ansökan för aktiviteter tiden 1/1 – 30/6 ska vara hos kultur- och fritidskontoret senast den 25 augusti och aktiviteter 1/7-31/12 senast den 25 februari.
 • Kommer ansökan in till kontoret försent, så mister man rätten till bidraget.
 • Du får ta med de aktiviteter som ni har haft de senaste 45 dagarna av föregående termin och som inte har rapporterats tidigare. Ordförande och kassör ansvarar för att uppgifterna i ansökan är korrekta, skulle de inte vara det så kan föreningen mista sina bidrag eller bli återbetalningsskyldig.

Övriga villkor för aktivitetsbidraget

 • Verksamheten ska vara planerad, det vill säga att den har ett syfte och att den är beslutad av styrelsen eller sektionen. Bidrag kan utgå för alla typer av aktiviteter som ingår i föreningens verksamhet där närvarokort förs under aktiviteten. Exempel på sådana är: Idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, bowling, badminton, dans, boule, gymnastik). Hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten. Resor, studie- och teater samt konsertbesök. Det är den lokala föreningen som är arrangör av aktiviteten.
 • Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen och den skall delta vid aktiviteten. Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter.
 • Bidrag beviljas bara en gång per dag och grupp. Detta oavsett hur många deltagare det är och hur lång aktiviteten är. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag får bara räknas med vid en. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för att få fler aktivitetsbidrag. I samma lokal eller på samma plan kan bara en grupp räknas samtidigt.
 • Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som är entrébelagda. Exempel på sådana är tävlingar och arrangemang. Inte heller till grupper eller studiecirklar där ett studieförbund får statsbidrag. Bidrag betalas inte heller till aktiviteter vars enda syfte är att öka på föreningens inkomster ett exempel är bingo, danser eller basarer.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras med namn och födelsedata på deltagarna. Ledare ska vara med på aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledaren ska intyga att uppgifterna på kortet är riktiga. Närvarokorten ska sparas i minst fyra år, för att kunna uppvisas vid en eventuell kontroll.

Bidrag för konstutställning

En förening som ordnar en konstutställning kan få bidrag på max 4 004 kr för detta. Konstnären ska uppfylla Sveriges Konstföreningars (SKR) krav för ”utställningsersättning”. Med ansökan ska kvitton på utställningens utgifter lämnas in.

Bidrag till scoutföreningar

Bidrag beviljas till en scoutkår med 404 kronor per år och grupp. Gruppen ska ha regelbunden verksamhet en gång per vecka. Bidraget söks i samband med att grundbidragsansökan skickas in och grundas på föregående års verksamhet.

Övrig information

 •  Stadgeändringar ska anmälas till kultur-och fritidsförvaltningen.
 • Förvaltningen kontrollerar regelbundet föreningens ansökningar. Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avdrag på bidragsbeloppet, återbetalningsskyldighet eller att föreningen avstängs från rätten att få bidrag.
 • Ett bidrag som beviljats för ett särskilt ändamål ska betalas tillbaka om det inte använts och om det använts till annat än vad det beviljats för.

Service till föreningen

 • En förening kan mot en mindre kostnad få hjälp med tillverkning av exempelvis affischer och broschyrer.
 • Även kopiering finns det möjlighet att få hjälp med.
 • Alla föreningar inom kommunen får använda sig av tjänsten genom att kontakta kultur- och fritidskontoret.
 • Kopieringsarbeten lämnas in minst tre dagar i förväg
 • Bidragsreglerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23 KF §53/2018