Beslut om tidigare upphörande av skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om tidigare upphörande av skolplikten.

Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.

Frågan om skolpliktens upphörande enligt första stycket prövas av hemkommunen. (Skollagen 7 kap. 14 §)

Rektor tar beslutet på delegation från barn- och utbildningsnämnden.