Beslut om rätt att slutföra skolgången

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om elevs rätt att slutföra skolgången.

En elev i grundskolan eller i grundsärskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskola eller i grundsärskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. (Skollagen 7 kap. §§ 15-16)

Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen. Rektor tar beslutet på delegation från barn- och utbildningsnämnden, delegationsordningen 6.14.