Beslut om avstängning från grundskolan

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om avstängning från grundskolan.

Den rutin och arbetsgång som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska gälla för avstängning av elev hittar du under ”Se även”.

Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Avstängning i vissa obligatoriska skolformer

14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om
1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero,
2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende, och
3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av avstängningen.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas.

Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer

15 § Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas.

En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår.

Inhämtande av yttrande och information till berörda

16 § Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.

Beslutet i original lämnas till den det berör, i det här fallet elevens vårdnadshavare. En kopia förvaras i elevakten.

Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om avstängning. Det kan göras genom att kopia av beslutet lämnas till nämndsekreteraren för meddelande till nämnden.

Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.