Barnkonventionen – barnets rättigheter

barn håller om varandraFoto: pixabay.com

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Att barnkonventionen blev lag betyder att vi ska skydda och främja barns bästa och barns rätt till delaktighet och inflytande.

Här kan du få tips, råd, stöd och verktyg som hjälper dig och din verksamhet att fatta rätt beslut.

 

Barnrättskoordinatorer

I Hultsfreds kommun finns tre barnrättskoordinatorer, som ska stötta i frågor kring barnrättsarbetet som sker i kommunen. Ta gärna hjälp av en barnrättskoordinator och se hur du kan förbättra din verksamhet genom att inkludera barn och unga.

Barnrattskoordinatorer

Från vänster: Lena Borgstrand, Susanne Svensson, Frida Falk

lena.borgstrand@hultsfred.se

susanne.svenson@hultsfred.se

frida.falk@hultsfred.se

Barns rättigheter

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer, som alltid ska beaktas när det är frågor som rör barn

Artikel 2  Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3  Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6  Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12  Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Läs hela Barnkonventionen – UNICEF Sverige

 

Barns och ungas inflytande

Unga Direkt

Barnombudsmannen har tagit fram en metod för att lyssna på barn. Den går under namnet Unga Direkt och finns på webben. Unga Direkt har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga – direkt eller indirekt – att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor.

Lupp

Vart tredje år görs en Luppenkät (Lokal UPPföljning av ungdomspolitik) i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa och framtid. Det är ett verktyg för kommunen att mäta vad unga tycker.

Ungdomsforum

Efter varje Lupp genomförs ungdomsforum, där elevråden får fokusfrågor att jobba med inför möten med politiker och tjänstemän (Lupp styrgrupp). Frågorna tas ur senaste luppen.

Politiker får här ungas syn på olika frågor som de tar med sig, för att jobba vidare med.

Återkoppling sker till elever, vilka beslut/avslag som tagits.

Unga kommunutvecklare

Ungdomar kan som sitt feriearbete, under tre veckor, välja att jobba som unga kommunutvecklare. De senaste åren har de jobbat med film, för att få ungas syn på olika frågor, så som; hur har pandemin påverkat unga i skolan och på deras fritid.

Ungdomar sommarjobbar som unga kommunutvecklare! – YouTube

Varför duschar så få ungdomar efter idrotten? Unga kommunutvecklare utreder! – YouTube 2022

Unga kommunutvecklare 2023! Del 1 av 2 – YouTube

Unga kommunutvecklare 2023! Del 2 av 2 – YouTube

 

Verktyg och tips

I beslut som berör barn och unga kan barnchecklista användas:

  • Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?
  • Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
  • Har barn gets möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?

” Om svaret på någon av frågorna är NEJ, beakta hur det bäst kan bli ett                    beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska              upprättas för att pröva barnets bästa”

Barnkonsekvensanalys | SKR

UNICEF Sverige

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Webbutbildning om barnkonventionen – Barnombudsmannen

Rätt att veta! | MUCF

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/

 

Aktuellt

Här hittar du aktuella konferenser, utbildningar och annat kul

Utvecklingsdag Barnets rättigheter i samhällsplanering – Hur och varför? | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Aktuellt – Barnombudsmannen

Utbildningar – Brisakademin | Bris – Barnens Rätt i Samhället 

Med unga och civilsamhället i fokus | MUCF