Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och musikskola.

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. De har som regel elva ordinarie sammanträden per år.

Nämnden lyder direkt under kommunfullmäktige. I nämndens reglemente har kommunfullmäktige lämnat närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer.

Kort sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter:

förskolor
grundskolor
grundsärskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl. svenska för invandrare (SFI)
lärvux – särskild utbildning för vuxna
Campus med eftergymnasiala program och kurser
musikskola