Retroaktiv avgiftskontroll

Hultsfreds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket avgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en administratör.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Under 2020 kontrollerar Hultsfreds kommun de avgifter för förskola och fritidshem som betalades 2018. Under 2021 kontrollerar vi 2019 och så vidare. Vi kommer att genomföra avgiftskontrollen varje år.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Du kan själv ändra din inkomst genom att lämna in en ny blankett. Blanketten hittar du på kommunens hemsida. en e-tjänst på kommunens hemsida.

Om du har betalat för mycket eller för lite avgift för din plats i förskola eller fritidshem

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för det år som kontrolleras.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång går det ansöka om anstånd.

Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ett inkassokrav efter en påminnelse.

Om du har en skuld för plats i förskola eller fritidshem som ännu inte är betald, kan du inte få anstånd.

Har du betalat för mycket avgift för det år som kontrolleras kommer vi att återbetala beloppet. Du får då ett brev med information om att du betalat för mycket i avgift. Den innehåller en talong att skicka in för uppgifter om var du vill ha beloppet återbetalt.

Vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen

Varför gör ni den här kontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden. Det behövs för att avgiften för platsen i förskola eller fritidshem ska bli rätt för hushållet. Avgiften för plats i förskola eller fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Varför kontrollerar ni mot 2018, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2019. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som har betalt för lite kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?
Fakturorna skickas ut i april 2020. Kontroller kommande år sker också under våren.

Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till kommunen. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2018. Sedan delar vi din årsinkomst med tolv, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola eller fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var under året som kontrolleras.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Hultsfred har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015 och sedan en gång om året. Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12, § 33.

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig för att bestrida den?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen inom åtta dagar från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.
Skicka e-post till: kontaktcenter@hultsfred.se eller skicka ett brev till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske i april eller maj 2020 för kontrollen av 2018.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Vill du få anstånd eller en avbetalningsplan, e-posta till faktura@hultsfred.se eller ring 0495-24 00 00 och säg att ditt ärende gäller en kundfaktura.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja, det tillkommer sedvanlig dröjsmålsränta.

Hur snabbt får jag tillbaka mina pengar om jag betalat för mycket?

Har hushållet betalat för mycket beräknar kommunen att betala tillbaka överskottet i maj 2020 för kontroll av 2018.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgiften för förskola eller fritidshem?

 • Löner före skatt samt värdet av skattepliktiga förmåner
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Uttag eller lön från eget företag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Skattepliktigt utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga skattepliktiga förmåner och inkomster, t.ex. livränta
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (arvodesdel)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning

Vad räknas inte som inkomst?

 • Etableringsersättning/tillägg
 • Försörjningsstöd
 • Barnbidrag
 • Studiemedel
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Invaliditetsersättning
 • Underhållsbidrag/bidragsförskott

Vi hanterar ärenden i den ordning de kommer in till oss.

För frågor och information vänd dig till kontaktcenter.