Attefallshus och Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbyggnader som är maximalt 30 m², tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med maximalt 15 m², inredande av ytterligare en bostad och uppförande av ytterligare en takkupa, men max två per byggnad. För att få påbörja dessa åtgärder behöver du göra en anmälan och få startbesked.

Takkupa

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell åtgärd)
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Konstruktionsbeskrivning
 • Förslag på kontrollplan
 • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)
 • Bruttoarea
 • Beskrivning av färg och material för fasad, tak och fönster

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Inredning av ytterligare en bostad

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan
 • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)
 • Information om byggnadens ventilationssystem

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Tillbyggnad med maximalt 15 m²

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Konstruktionsbeskrivning
 • U-värdesberäkning
 • Förslag på kontrollplan
 • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)
 • Bruttoarea
 • Beskrivning av färg och material för fasad, tak och fönster

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Du kan själv höra grannen om du vill uppföra tillbyggnaden med ett mindre avstånd än 4,5 meter från fastighetsgränsen. Detta medgivande ska du lämna in skriftligt där grannen skrivit under situationsplanen och fasadritningen.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Komplementbyggnader som är maximalt 30 m²

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Konstruktionsbeskrivning
 • Förslag på kontrollplan
 • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)
 • Byggnadsarea
 • Beskrivning av färg och material för fasad, tak och fönster

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Du kan själv höra grannen om du vill uppföra komplementbyggnaden med ett mindre avstånd än 4,5 meter från fastighetsgränsen. Detta medgivande ska du lämna in skriftligt där grannen skrivit under situationsplanen och fasadritningen.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.