Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning innebär förenklat att en invånare i kommunen begär att en domstol ska pröva om ett beslut som kommunen fattat är lagligt utifrån kommunallagen.

Förvaltningsbesvär kan bara åberopas av den som berörs direkt av ett visst beslut exempelvis ett beslut om avslag på ett bygglov eller en ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Vid en prövning av förvaltningsbesvär prövas hela ärendet inte bara beslutets eventuella laglighet.

Laglighetsprövning

Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här, rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten.  Detta kallas laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär). Detta berör exempelvis de flesta beslut som fattats av kommunstyrelsen, nämnderna, kommunfullmäktige och beslut som fattats på delegation. Detta så länge det inte handlar om beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild (angående dessa se avsnittet om förvaltningsbesvär nedan). Dessa beslut är som regel fattade utifrån den så kallade allmänna kommunala kompetensen (Kommunallagen 2 kap. 1 §). Denna paragraf lyder enligt följande:

” Kommuner och regioner får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan.”

Beslutet kan bara överklagas på de grunder som kommunallagen anger och prövningen kan bara avse lagligheten i beslutet. Det är viktigt att notera att förvaltningsrätten inte bedömer om beslutet är lämpligt eller skäligt, vilket oftast är det som striden står om.

Kommunallagens grunder för ett eventuellt upphävande av ett beslut är:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning,
  • beslut avser något som inte är en kommunal angelägenhet,
  • det organ som fattat beslutet har överskrivit sina befogenheter,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet, inte ersätta det med ett nytt beslut.

Överklagandet ska lämnas skriftligt till kommunen inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet finns på kommunens digitala anslagstavla på www.hultsfred.se . Kommunen skickar sedan ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Växjö. Det sker givetvis inte om beslutet innan dess har ändrats så som du vill.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig. Den är alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet utan även beslutets skälighet och lämplighet prövas..

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen även sätta ett nytt och annat beslut i det överklagade beslutets ställe.

Vid förvaltningsbesvär ska du lämna överklagandet till kommunen inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. När kommunen skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du ska gå tillväga för att överklaga (en så kallad besvärshänvisning). Inom det sociala området kan din handläggare/socialsekreterare hjälpa dig.

Förvaltningsbesvär prövas normalt av förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen (SFS 1986:223) samt i de speciallagar som styr kommunens olika verksamheter exempelvis socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och miljöbalken (SFS 1998:808).