Ärendegång och handlingsplan för stödinsatser i förskolan

I nära samarbete med rektor och arbetslag är den specialpedagogiska stödfunktionen en viktig del av förskolans uppdrag för att skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn i förskolan.

I nära samarbete med rektor och arbetslag är den specialpedagogiska stödfunktionen en viktig del av förskolans uppdrag för att skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn i förskolan.

Genom observation, handledning, förebyggande arbete och samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga kontakter runt barnen görs anpassningar så alla barn i förskolan erbjuds en likvärdig utbildning.

En handlingsplan skrivs som underlag för samarbetet.

I utformningen av handlingsplanen utgår specialpedagogerna ifrån det enskilda barnets förmågor och utmaningar och syftar till att alla barn i förskolan ska uppleva undervisningen som lustfylld, tydlig och meningsfull. Det specialpedagogiska stödet följer en särskild ärendegång.

Ärendegång

  • När funderingar uppstår kring ett barns utveckling och lärande och pedagogerna ser behov av att involvera specialpedagog kontaktas vårdnadshavare och rektor. Hela arbetslaget fyller tillsammans i en ”ansökan om specialpedagogiskt stöd”, som både rektor och vårdnadshavare tar del av och skriver under. Ansökan lämnas sedan till specialpedagogerna.
  • En första observation av barnet i verksamheten görs av specialpedagog, utifrån den frågeställning förskolan ansökt stöd för
  • Utifrån observationen skriver specialpedagogerna en kartläggning av barnets förmågor och utmaningar i den miljö som barnet vistas i. En handlingsplan med stödinsatser och anpassningar skrivs fram.
  • Därefter bokas ett möte med vårdnadshavarna för samtal och avstämning av stödinsatserna.
  • Handlingsplanen följs upp kontinuerligt i samarbete med arbetslag och vårdnadshavare så länge behov kvarstår.
  • Vid övergång till nästa skolform samverkar specialpedagogerna med mottagande pedagoger och elevhälsan för att stödja barnets utveckling och lärande i ett helhets- och långsiktigt perspektiv.