Ansökan om tilläggsbelopp för elev i fristående skola

Vad är tilläggsbelopp?

Tilläggsbeloppet är en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Det lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt över vad som ersätts genom grundbeloppet.

Det ska vara fråga om stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har koppling till den vanliga undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för en enskild elevs räkning. Det kan t.ex. vara frågan om tekniska hjälpmedel, särskilda läromedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara frågan om stödåtgärder till elev med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Även elever med olika förståelsenivå och olika kunskapsprofiler kan räknas hit. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev. Det krävs att elevens stödbehov kartläggs och bedöms.

Ansökan prövas endast för elever som är folkbokförda i Hultsfreds kommun. Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd av extra undervisning, insats av specialpedagog, undervisning i särskild grupp, visst stöd för elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå målen i normalfallet. Kostnader för sådana åtgärder ingår istället i grundbeloppet.

  • Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.
  • Tilläggsbelopp kan beviljas tidigast från det datum ansökan har inkommit.
  • Beslut om tilläggsbelopp gäller högst för ett läsår i taget.
  • Uppföljning måste lämnas för beviljat tilläggsbelopp. För att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas måste uppföljningen av tidigare beviljat tilläggsbelopp kommit in.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  1. Eventuell utredning av psykolog och/eller läkare
  2. Pedagogisk utredning inför beslut om åtgärdsprogram
  3. Aktuella åtgärdsprogram samt utvärdering av åtgärdsprogram
  4. Elevens schema för aktuell termin
  5. Elevens frånvaro föregående termin
  6. Utdrag ut betygskatalog för eleven