Ansökan om förtida upphörande av skolplikten

Skolplikten upphör vid slutet av vårterminen det nionde året efter det att eleven börjat skolan. Om eleven före den tidpunkten uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås, för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.

Frågan om skolpliktens upphörande prövas av hemkommunen. Rektor beslutar på delegation från barn- och utbildningsnämnden.

Ansökan skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred

Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62, 24 04 52