Ansökan om ledighet för elev i grundskolan/grundsärskolan

LedighetLedighet för elever

Elever i grundskola och grundsärskolan kan beviljas kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet lämnas till mentor.

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.