Ansökan om förlängd skolplikt

Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året efter det att eleven börjat skolan. För en elev som inte gått ut nionde klass när skolplikten annars skulle ha upphört kan vårdnadshavare ansöka om förlängd skolplikt. Om ansökan beviljas av rektor förlängs skolplikten med ett år, dock längst till eleven fyller 18 år.

Frågan om skolpliktens upphörande prövas av hemkommunen.

Ansökan skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred

Vid frågor ring 010-354 25 41, 010-354 25 42 eller 010-354 25 43.