Ansökan om befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen

Du som förälder till ett barn i grundskolan eller grundsärskolan kan vilja att ditt barn inte ska delta i vissa skolämnen eller moment i undervisningen. Skollagen är dock mycket restriktiv kring att få befrielse från undervisning.

Det kan till exempel finnas föräldrar som inte vill att deras barn ska delta ämnen som religionskunskap, sex- och samlevnad, musik eller idrott och hälsa, där simning är ett av momenten.

Det krävs mycket starka skäl för att bli befriad från obligatoriska inslag i undervisningen – Alla elever har rätt till utbildning. Befrielse kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka tillfällen under läsåret.

Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut. (Skollagen 7 kap. § 19)