För dig som vill starta fristående förskola

Här hittar du som vill starta fristående förskola information, riktlinjer och ansökningsblankett.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän för fristående förskola enligt skollagen (2010:800). Ansökan prövas därför utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

I Hultsfreds kommun är det barn- och utbildningsnämnden som handlägger och beslutar om godkännande att starta fristående förskola.

Förskolan är en egen skolform. Det är främst skollagen och förskolans läroplan som styr förskolan, oavsett om det är kommunen eller någon annan som bedriver verksamheten.

Kommunen är ytterst ansvarig för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola. En förskola kan också anordnas av enskilda. Kommunen tar emot ansökningar om att driva fristående förskola och har skyldighet att godkänna dessa om de uppfyller kraven i de fastställda riktlinjerna.

Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt tillstånd sökas. Om en verksamhet startar utan godkännande utgår inget ekonomiskt bidrag.

Så ansöker du

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Om ansökan saknar uppgifter beräknar vi handläggningstiden från och med det datum som samtliga uppgifter har kommit in. Om vi inte fått dina uppgifter inom två månader avslutar vi ärendet. Förvaltningen rekommenderar den sökande att inte skicka ansökan förrän samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar kan redovisas eller bifogas.

Blankett för ansökan om godkännande för fristående förskola hittar du nedan. Den innehåller även en checklista för vilka handlingar som ska bifogas för att en prövning ska kunna göras.

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer

Under rubriken “Se även” nedan hittar du barn- och utbildningsnämnden riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor.

Utredning och beslut

I utredningsprocessen ingår bland annat att granska om ansökan motsvarar kraven som skollagen ställer, att kontrollera sökandes soliditet och att ta referenser. Om förvaltningen bedömer att granskning och kontroll motsvarar kraven inbjuds du till en intervju. Vad som framkommer under intervjun dokumenteras och du ges möjlighet att sakgranska innehållet i intervjusammanställningen.

Om ansökan omfattar förslag på lokal genomförs en granskning och bedömning av lokalen.

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara tar barn- och utbildningsnämnden beslut att godkänna eller avslå ansökan. Beslutet skickas sedan till dig.

Om du fått avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Tillsyn

Fristående verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar, samt ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om missförhållanden råder får kommunen förelägga den som har ansvaret att avhjälpa missförhållandena. Godkännandet får återkallas om missförhållandena är allvarliga och ingen rättelse sker. Det är barn- och utbildningsnämnden som svarar för tillsynen av verksamhet som godkänts.