Anslagstavla

Välkommen till kommunens officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är den 14 december 2020 kl. 18.30 på Valhall i Hultsfred

Tidigare protokoll och kungörelser hittar du här

Styrelsen och övriga nämnder hittar du här 

Tillkännagivanden av justerade protokoll, detaljplaner och övriga kungörelser

Hur man överklagar beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning innebär förenklat att en invånare i kommunen begär att en domstol ska pröva om ett beslut som kommunen fattat är lagligt utifrån kommunallagen.

Förvaltningsbesvär kan bara åberopas av den som berörs direkt av ett visst beslut exempelvis ett beslut om avslag på ett bygglov eller en ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Vid en prövning av förvaltningsbesvär prövas hela ärendet inte bara beslutets eventuella laglighet.

Se vidare

Övriga meddelanden, beslut med mera

Ledigt uppdrag som begravningsombud i Hultsfreds kommun. Annons till uppdraget hittar du här.

Kungörelse till äganderättsutredning och legalisering berörande Skärslida 3:1 samt fastighetsreglering av vissa av sämjelotterna till Hultarp 1:5

Kungörelsen hittar du här

Eldningsförbudet i Hultsfreds kommun upphävs from 2020-08-31 kl. 12

Beslut om upphävande hittar du här

Överförmyndare

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten.

Mer information

Expeditionstid:
Vardagar mellan kl. 10-12
Telefon 0491-293 69

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0491-293 69
Fax: 0491-213 27
E-post: overformyndare@hogsby.se