Om anpassad grundskola

Särskola

Anpassad grundskola är en egen skolform. Den är till för barn och ungdomar som inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan för att de har en intellektuell funktionedsättning. Barn och ungdomar som fått en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada har också rätt till anpassad skola.

Om inte någon av dessa förutsättningar är uppfyllda ska eleven gå i grundskolan och få det stöd som hon eller han har rätt till där. När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i anpassad skola är det vårdnadshavaren som ansöker om att barnet ska gå i anpassad skola.

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sex år och ingår i skolplikten. Anpassade grundskolan sträcker sig från år 1 till år 9. Elever i anpassad grundskola har rätt till ett tionde så kallat frivilligt skolår, för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Anpassad grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner. Elever i anpassad grundskola läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Undervisningen kan organiseras på olika sätt. Klasserna i anpassad grundskola är ofta mindre och med högre personaltäthet än övriga klasser. En elev i anpassad grundskola kan också vara integrerad i en grundskoleklass. Då läser eleven efter anpassade grundskolans kursplan.

I vår kommun finns anpassad grundskola för årskurserna 1-6 på Målilla skola. Eleverna i årskurserna 7-9 (10) har sin undervisning på Albäcksskolan. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Hemkommunen beslutar om en elev ska tas emot i anpassade grundskolan. Ett sådant beslut föregås alltid av en utredning om målgruppstillhörighet. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

För mer information se Skolverkets sida