Publicerad:

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att göra en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan handlar om en avvikelse utifrån Offentlighet- och sekretesslagen. I Lex Sarah-utredningen framkommer att avvikelsen kan innebära en risk för allvarligt missförhållande. Socialförvaltningen vill att IVO granskar de åtgärder som gjorts och att en bedömning görs om dessa är tillräckliga för att säkra att en liknande händelse inte återupprepas.