Alkohol och drogpolicy

Här följer vår alkohol och drogpolicy. Nedan hittar du även rutinen för hur vi hanterar händelser kring detta.

Syfte

Policyn beskriver Hultsfreds kommuns värdegrund för alkohol och narkotikapolitiskt arbete.

Definition

Med droger menas här narkotika och narkotikaklassade läkemedel, andra läkemedel och dopingmedel som används i strid med läkares ordination samt andra kemikalier som används i missbrukssyfte. All icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är missbruk och i lag förbjuden.

Omfattning

Policyn omfattar alla medarbetare på arbetsplatsen

Utförande

Alla anställda vid Hultsfreds kommun ska känna sig säkra på sin arbetsplats.

En arbetsmiljö fri från missbruk ska bidra till målet att förhindra utslagning från  arbetslivet och tillsammans med de fackliga organisationerna ska vi aktivt verka för en miljö fri från missbruk, såväl på arbetstid som fritid.

Missbruksbegreppet går vida utanför den traditionella alkohol- och drogproblematiken och samtliga typer av missbruk påverkar individen och således även arbetet och arbetsplatsen negativt.

Missbruk som arbetsmiljö- och personalproblem har idag en annan dimension i och med förändrad arbetsmarknad, teknisk utveckling och utvecklingen på arbetsrättens område.

Missbruksproblematik går inte att isolera till fritid eller arbetstid då förhållanden på  arbetstid och fritid påverkar varandra ömsesidigt.

En arbetsmiljö fri från missbruk gör arbetsplatsen såväl säkrare som trevligare och vid misstanke om missbruk ska vi agera snabbt för att hjälpa den missbrukande individen och alla medarbetarna ska i sitt dagliga arbete bidra till att alla våra arbetsplatser hålls fria från alkohol och drogmissbruk.