Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:40

Äldres synpunkter på äldreomsorgen i Hultsfreds kommun

aldre par

Den 22 oktober 2014 presenterades årets resultat från undersökningen “Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen”. En rikstäckande undersökning av äldres
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Resultatet presenteras
i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida för den som vill läsa mer.
I Hultsfred hade vi en svarfrekvens på 72 procent i hemtjänsten och något lägre
i särskilt boende där antalet svar var 63 procent. En högre siffra än i jämförelse
med riket och länet. Det är roligt att många svarar då det ger oss ett bättre underlag
för att utveckla vår verksamhet.
Den fråga inom hemtjänsten som får högst andel positiva svar, är personalens
bemötande, där 97 procent är nöjda. I övrigt får frågor om förtroende för personalen
och hur personalen utför sina arbetsuppgifter ett högt betyg, med 94
procent positiva svar. Resultatet visar att vår värdegrund och fokus på mötet
med den enskilde ger resultat. Vi ligger väl till i jämförelse med både landet
och länet.
Personalen i hemtjänsten har blivit bättre på att i förväg meddela tillfälliga för-
ändringar. Den enskilde upplever även att det är något lättare att nå personalen
vid behov. Det finns självklart det vi måste utveckla. Vi behöver bli bättre på
att brukarna kan påverka vilken tid man får hjälp. Där har vi inte lyckats förbättrat
resultatet. Vi behöver även ge en bättre information om hur man som
brukare kan framföra sina synpunkter och klagomål.
Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Andelen positiva
svar gällande bemötande är 93 procent vilket är en ökning från föregående
år med 4 procent.
Trygghet och förtroende för personal är två andra områden som upplevs positivt
av den enskilde. Personalen tar i hög grad också hänsyn till den enskildes
önskemål. Inom särskilt boende har de flesta frågor i årets undersökning fått ett
bättre resultat i jämförelse med föregående års underökning.
Socialnämnden tog under 2014 beslut om att utveckla salutogena verksamheter
och vi har också deltagit i ett nationellt nätverk. Det känns verkligen som vi är
på väg åt rätt håll. Det finns områden även inom det särskilda boendet som vi
behöver utveckla. Det handlar främst om möjligheten att påverka vilka tider
man får hjälp och möjligheten att i högre grad få komma utomhus.
Det är nu viktigt att vi analysera resultatet både övergripande i förvaltningen
men också på respektive arbetsplats och påbörjar ett förbättringsarbete med fokus
på ett ännu bättre resultat 2015.