Publicerad: Uppdaterad: 2019-06-04 19:49

Äldre är positiva till äldreomsorgen i Hultsfreds kommun

Den 26 september presenterades årets resultat från undersökningen “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Den fråga inom hemtjänsten som får högst andel positiva svar är personalens bemötande, där hela 95 procent är nöjda.

Hultsfreds kommun hade en svarsfrekvens på drygt 62 procent i hemtjänsten och 47 procent inom särskilt boende.
– Vi vill gärna se fler svar, framförallt inom det särskilda boendet eftersom det ger oss ett bättre underlag för att utveckla vår verksamhet om många svarar, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Inom hemtjänsten är 95 procent nöjda med personalens bemötande. Det är den fråga inom hemtjänsten som har flest andel positiva svar.

– Resultatet är något lägre än föregående år, vilket vi måste analysera och arbeta med för att förbättra under kommande år. Vi vill självklart upp till en högre nivå av andelen nöjda gällande bemötande, säger Ann-Gret Sillén.

I övrigt får frågor om förtroende för personalen och hur personalen utför sina arbetsuppgifter ett fortsatt högt betyg med 91 respektive 90 procent positiva svar. 93 procent känner sig trygga med hemtjänsten och att bo hemma i sitt ordinära boende.

– Resultatet har försämrats något detta år jämfört med tidigare år, även resultatet totalt i samtliga kommuner i Sverige visar att andelen positiva svar minskat något. Vi ligger fortfarande väl till i jämförelse med både landet och länet, men det finns självklart det vi måste utveckla, säger Ann-Gret Sillén.

Vissa punkter behöver utvecklas mer.
– Vi behöver bli bättre på att den enskilde ska kunna påverka vilken tid man får hjälp. Årets resultat är samma som föregående år. Vi behöver ha ett fortsatt fokus på att bli bättre på att lyssna in hur och när den enskilde vill ha sin hjälp. På frågan om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter har andelen positiva svar minskat något i jämförelse med 2017, säger Ann-Gret Sillén.

Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Andelen positiva svar gällande bemötande är 94 procent. Trygghet och förtroende för personal är två andra områden som precis som föregående år upplevs positivt av den enskilde. Andra områden som förbättrats sedan föregående år är upplevelsen av att maten smakar bättre.
Aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har försämrats något jämfört med föregående år. Inom särskilt boende är det fortsatt stabilt och de flesta frågor har en högre andel positiva svar än både riket och länet.

Trots det finns det många områden att arbeta vidare med och som kan
förbättras. Verksamheterna inom både hemtjänst och särskilt boende har nu uppdraget att utifrån resultatet uppdatera de handlingsplaner som finns gällande utvecklingsarbete med fokus på att bli ännu bättre 2019.