Aktuellt läge kring covid-19

Information covid-19

2020-12-04

Socialförvaltningen:

Det aktuella läget inom vård och omsorg har försämrats något i slutet av denna vecka. Det genomförs ytterligare en smittspårning inom vård och omsorg för närvarande. Vi väntar på sex provsvar gällande brukare och sju provsvar gällande medarbetare i samband med löpande provtagningar som görs vid symptom samt den smittspårning som pågår.

Flertalet av proverna i den nuvarande smittspårning har varit negativa, men det är ytterligare några provtagningar som ska genomföras i början av nästa vecka.
Totalt har cirka 750 prover tagits på brukare och medarbetare från oktober och fram till idag.

I dagsläget har elva medarbetare och sex brukare bekräftad covid-19.

Frånvaron bland medarbetarna har denna vecka legat mellan 7-8 procent, något lägre än föregående vecka. Vilket känns bra och innebär att bemanningssituationen är mer hanterbar.

2020-12-01

Socialförvaltningen:

Det är ett fortsatt förbättrat läge inom vård och omsorg och det pågår för närvarande ingen smittspårning. Vi väntar på tre provsvar gällande brukare och fem provsvar gällande medarbetare i samband med löpande provtagningar som görs vid symptom. Antalet provsvar vi väntar på har fortsatt att minska. Totalt har drygt 700 prover tagits på brukare och medarbetare från oktober och fram till idag.

I dagsläget har nio medarbetare och sex brukare bekräftad covid-19.

Frånvaron bland medarbetarna ligger i början av denna vecka på 7 procent, något lägre än föregående vecka. Vilket känns bra och innebär att bemanningssituationen är mer hanterbar.

Vi har idag haft ett avstämningsmöte med smittspårningsenheten och det pågår nu ett arbete med att uppdatera riktlinjerna gällande skyddsutrustning.

2020-11-26

Socialförvaltningen:

Det är ett fortsatt stabilt läge inom vård och omsorg och det pågår för närvarande ingen smittspårning. Vi väntar på sju provsvar gällande brukare och åtta provsvar gällande medarbetare i samband med löpande provtagningar som görs vid symptom. Antalet provsvar vi väntar på har fortsatt minskat. Totalt har drygt 650 prover tagits på brukare och medarbetare från oktober och fram till idag.

I dagsläget har 18 medarbetare och 7 brukare bekräftad covid-19. Det lägre antalet jämfört med tidigare siffror beror på att både brukare och medarbetare har tillfrisknat.

Frånvaron bland medarbetarna har sedan i början av veckan legat stabilt på 9-10 procent, vilket känns bra och ger ett större lugn i verksamheterna.

Vi följer fortsatt beslutet från smittspårningsenheten om ett fortsatt förstärkt användande av skyddsutrustning. Beslutet gäller först och främst fram till nästa avstämningsmöte med smittspårningsenheten vecka 49.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett fortsatt nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund:

De medarbetare som tidigare varit sjukskrivna på grund av bekräftad covid-19 är nu friska och åter i arbete.

Besökande verksamhet, kontroll/byte av vattenmätare samt bostadsanpassning minimeras fortsatt. Förutom den begränsade besökande verksamheten löper arbetet på utan störning inom alla ÖSK:s verksamheter.

 

2020-11-24
Socialförvaltningen:

I början av veckan har läget stabiliserats ytterligare inom vård och omsorg och det pågår för närvarande ingen smittspårning.

Vi väntar på sex provsvar gällande brukare och ett 20-tal provsvar gällande medarbetare i samband med löpande provtagningar som görs när brukare eller medarbetare har symptom. Antalet provsvar vi väntar på har minskat jämfört med de senaste veckorna.

Totalt har drygt 650 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober fram till idag. I dagsläget har 20 medarbetare och 10 brukare bekräftad covid-19. Det lägre antalet jämfört med tidigare siffror beror på att både brukare och medarbetare har tillfrisknat.

Frånvaron bland medarbetarna har inledningsvis denna vecka sjunkit till strax under 10 procent, vilket känns bra och ger ett större lugn i verksamheterna.
Vi följer fortsatt beslutet från smittspårningsenheten om ett fortsatt förstärkt användande av skyddsutrustning. Beslutet gäller först och främst fram till nästa avstämningsmöte med smittspårningsenheten vecka 49.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett fortsatt nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

2020-11-20
Socialförvaltningen:

Lägehar varit stabilt och förbättrats något. I dagsläget har vi ingen ny pågående smittspårning. 

Vi väntar provsvar på ytterligare 4 brukare och ett 20-tal medarbetare i samband med provtagningar som är planerade. Antalet provsvar vi väntar på har minskat jämfört med de senaste veckorna.  

Totalt har cirka 600 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober fram till idag. I dagsläget har 27 medarbetare och 10 brukare bekräftad covid-19. Det lägre antalet beror på att både brukare och medarbetare har tillfrisknat. 

Frånvaron bland medarbetarna har varierat under veckan, och har pendlat mellan 11-14 procent. 

Vi har ett beslut från smittspårningsenheten om ett fortsatt förstärkt användande av skyddsutrustning. Beslutet gäller i 14 dagar framöver och därefter har vi ett nytt avstämningsmöte med smittspårningsenheten. 

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

2020-11-18

Socialförvaltningen:

Lägesbilden har förbättrats något de senaste dagarna, och vi har i dagsläget ingen ny pågående smittspårning.

Provsvar väntas på ytterligare 3 brukare samt ett 25-tal medarbetare i samband med provtagningar som är planerade. Detta innebär att även antalet provsvar vi väntar på har minskat jämfört med de senaste veckorna. Totalt har cirka 590 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober fram till idag.
I dagsläget har ett 35-tal medarbetare, fördelade på cirka 10 arbetsplatser, och 11 brukare bekräftad covid-19. Det lägre antalet beror på att både brukare och medarbetare har tillfrisknat.

Frånvaro bland medarbetarna har minskat något de senaste dagarna. Det är 10-12 procent av medarbetarna som är borta för vård av barn, andra sjukdomar samt symptom för covid-19.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Läget är oförändrat. Hultsfreds gymnasium gick över till varannan vecka med fjärrundervisning i måndags och ett nytt beslut från regeringen ger möjlighet till fjärrundervisning under längre perioder om det skulle behövas.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund:

ÖSK har fortfarande ett fåtal medarbetare som är hemma med bekräftad covid-19. Besökande verksamhet minimeras fortsatt, annars löper arbetet inom alla ÖSK:s verksamheter på utan störning.

2020-11-16

Socialförvaltningen

I dagsläget har ett 40-tal medarbetare, fördelade på cirka 10 arbetsplatser och 19 brukare bekräftats smittade. Något lägre än innan helgen då både brukare och medarbetare har tillfrisknat. Provsvar väntas på ytterligare 6 brukare samt ett 25-tal medarbetare i samband med smittspårningen som görs.
Totalt har 570 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober fram till idag.

Den 26 oktober konstaterades den första medarbetaren inom vård och omsorg positiv för covid-19 och den 28 oktober konstaterades den första brukaren positiv för covid-19.

Det är en fortsatt hög frånvaro bland medarbetarna. 15-20 procent av medarbetarna är borta för vård av barn, andra sjukdomar samt symptom för covid-19.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

2020-11-13

Socialförvaltningen:

Fortsatt smittspridning pågår inom vård och omsorg och en omfattande smittspårning pågår. I dagsläget har ett 45-tal medarbetare, fördelade på cirka 10 arbetsplatser och 25 brukare bekräftats smittade. Provsvar väntas på ytterligare 25 brukare samt ett 60-tal medarbetare i samband med smittspårningen som görs.
Totalt har 445 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober fram till idag.

Den 26 oktober konstaterades den första medarbetaren inom vård och omsorg positiv för covid-19 och den 28 oktober konstaterades den första brukaren positiv för covid-19.

Det är för närvarande en hög frånvaro bland medarbetarna. 15-20 procent av medarbetarna är borta för vård av barn, andra sjukdomar samt symptom för covid-19.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och har ett nära samarbete med smittspårningsenheten i Region Kalmar län.

2020-11-11

Socialförvaltningen:

Smittspridning finns inom vård och omsorg och en omfattande smittspårning pågår. I dagsläget har ett 35-tal medarbetare och ett 25-tal brukare bekräftats smittade. Provsvar väntas på ytterligare fem brukare samt ett stort antal medarbetare i samband med smittspårningen som görs. Fem medarbetare har tillfrisknat från covid-19 och har kunnat återgå i arbete.

På grund av situationen som råder så stängs idag kommunens särskilda boenden samt korttidsenheten för besök.

2020-11-10

Socialförvaltningen:

30 av drygt 700 medarbetare har bekräftats smittade av covid-19, och man väntar fortfarande på 130 provsvar. Därutöver har 24 av drygt 600 brukare bekräftats smittade, och man väntar fortfarande på ett 20-tal provsvar.

Då Region Kalmar län för närvarande har en hög belastning då det gäller både provtagning och analys av prover kan provsvaren dröja något.

2020-11-09

Socialförvaltningen:

Ett 30-tal av drygt 700 medarbetare har bekräftats smittade av covid-19. Därutöver har ett 20-tal av drygt 600 brukare bekräftats smittade. 7 av 26 arbetsplatser är berörda inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och särskilt boende.

Arbete med provtagning pågår, och totalt väntas provsvar på cirka 150 medarbetare och brukare. Provtagningarna är främst kopplade till den smittspårning som pågår, snarare än till uppvisande av symptom.

2020-11-06

Socialförvaltningen:

Inom socialförvaltningen har ett 30-tal av drygt 700 medarbetare hittills bekräftats smittade av covid -19. Därutöver har ett 20-tal av drygt 600 brukare bekräftats smittade. Detta innebär att 7 av 26 arbetsplatser är berörda inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och särskilt boende.

  • Arbete med smittspårning och provtagning pågår. Totalt har cirka 300 prover tagits på brukare och medarbetare under oktober och fram till idag.
  • Regionens mobila enhet för provtagning kommer att finnas på plats i kommunen under nästa vecka.

Barn och utbildningsförvaltningen:

Vi ber att vårdnadshavare med bekräftad covid-19 håller sina barn hemma för att begränsa smittspridningen i våra förskolor och skolor för att kunna fortsätta ha öppet på alla enheter.

– Vi vill trycka på vikten av att barn och elever är hemma vid milda symtom för att begränsa smittspridningen, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef. Vi har fortfarande få bekräftade fall och informerar vårdnadshavare och medarbetare när vi får kännedom om smitta.

Det är viktigt att du som anhörig följer förskolan och grundskolans rutiner kring hämtning och lämning

  • Endast friska vårdnadshavare eller annan frisk anhörig som meddelats i förväg får hämta och lämna vid förskola, skola och fritidshem
  • Hämtning och lämning sker utomhus så långt som är möjligt


2020-11-05

Smittspridningen av covid-19 har de senaste veckorna ökat i vårt län, och så även i Hultsfreds kommun. Även inom Hultsfreds kommuns verksamheter har smitta upptäckts.

Inom socialförvaltningen finns i nuläget sammanlagt cirka 30 fall av covid-19 hos personal och brukare inom vård och omsorg, vilket innefattar omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och särskilt boende. Smittspårning pågår och man väntar också på ett antal provsvar.

– Det är mycket beklagligt att vi har fått in smitta i vår verksamhet. Samtidigt är det inte oväntat med tanke på att smittan ökar i vårt samhälle, och vi är en stor organisation. Vi är förberedda och har rutiner kring hur vi arbetar med detta. Jag känner mig helt trygg med våra medarbetare och en stor tacksamhet för att de jobbar vidare med hjärta och engagemang även när det kan kännas tungt, men också för att de stannar hemma och litar på att någon annan tar över om de har symptom, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns och Folkhälsomyndighetens rutiner och lokala riktlinjer för att minska risken för smittspridning och har i nuläget god tillgång till skyddsutrustning.

Vid bekräftad smitta på ett särskilt boende stängs det boendet för besök. Vid besök på övriga särskilda boenden gäller att följa de rekommendationer som finns, och att varje brukade endast får ha två besökare åt gången.
Läs frågor och svar kring rutiner inom vård och omsorg här. 

Inom olika verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen har ett fåtal fall upptäckts hos elever som blivit smittade under höstlovet. Man bedömer i nuläget inte att det pågår smittspridning inom någon skolverksamhet, men har rutiner och åtgärder att ta till om man bedömer att det skulle behövas. Vårdnadshavare och medarbetare informeras när förvaltningen får kännedom om smitta vid en skola eller förskola. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

Även inom kommunens övriga verksamheter finns ett fåtal bekräftade fall av covid-19.